close

E-USUGI W DRODZE KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

Dnia 22 września 2016 r. Powiat Sierpecki podpisał umowę o dofinansowanie Projektu:

 „E- USŁUGI W DRODZE KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU”

Współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e- potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E- usługi dla Mazowsza”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na  lata 2014-2020

Numer Projektu: RPMA.02.01.01-14-2920/15-00, Całkowita wartość projektu: 2 995 050,00  PLN
Beneficjent: Powiat Sierpecki

Okres realizacji: od 01-09-2015 do 31-03-2018

Celem głównym projektu jest uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla poprawy jakości usług administracji. Aby osiągnąć tak postawiony cel główny, zrealizowanych zostanie szereg zadań składających się na cele szczegółowe w projekcie:

 •     rozbudowa użytkowanego portalu internetowego Starostwa o platformę usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną e-urząd.
 •     modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Starostwa dla zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych, zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej oraz udostępnienie jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiających pełną interakcję z urzędem, czyli możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość.
 •     spełnienie wymogu współpracy z systemami i rejestrami zewnętrznymi.
 •     zwiększenie bezpieczeństwa danych.


Powyższe cele bezpośrednie przekładają się na szereg celów pośrednich w projekcie:

 •     rozwój e-usług o jak najwyższym stopniu dojrzałości, z których korzystać będą obywatele,
 •     poprawa dostępności mieszkańców powiatu do rejestrów publicznych,
 •     usprawnienie procesu obsługi interesanta,
 •     poprawa jakości świadczonych usług publicznych,
 •     usprawnienie procesu gromadzenia danych i informacji,
 •     podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych i informacji,
 •     przyspieszenie dostępu do danych i informacji,
 •     rozwój kompetencji pracowników Starostwa.


Powyższy cel główny jak i cele szczegółowe projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację zadań inwestycyjnych:

 •     zakup sprzętu komputerowego
 •     modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego,
 •     rozbudowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa danych,
 •     rozbudowa środowiska serwerowego,
 •     wdrożenie platformy elektronicznej e—usług dla mieszkańców,
 •     zapewnienie interoperacyjności systemu informatycznego z platformą krajową ePUAP.